Ergo- og Fysioterapien

Baby med bold

Ergo- og Fysioterapien

Hvem er vi?

Ergo- og Fysioterapien er en gruppe terapeuter bestående af en faglig leder, ergoterapeuter og fysioterapeuter organiseret under PPR Svendborg Kommune.

Vores målgruppe er børn og unge fra 0-18 år både indenfor almen- og specialområdet. Vi arbejder med børn og unge i sundhedsplejen, dagpleje, daginstitutioner og skoler under forskellige lovgivninger.

Vi er opdateret på nyeste viden fra bl.a. UCL, Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi, Danske Fysioterapeuter og Ergoterapifagligt Selskab Børn og Unge, Ergoterapeutforeningen.

Hvordan arbejder vi?

Som børneterapeuter arbejder vi ud fra en ergoterapeutisk og fysioterapeutisk sundhedsfaglig referenceramme, der bl.a. bygger på, at faktorer i både barnet og i omgivelserne har betydning for, hvordan udvikling og læring forløber. Ud fra et terapeutisk perspektiv er deltagelse, udøvelse af bevægelse og meningsfulde aktiviteter i en social kontekst, grundlaget for udvikling, læring, væren og livskvalitet.

Det overordnede mål med vores indsats er at øge barnets livskvalitet med de tilstedeværende præmisser og at barnet bliver så selvhjulpent og i stand til at deltage, så aktivt som muligt, i fællesskaber med andre.

Vores fokus er at skabe optimale betingelser for, at det enkelte barn kan udvikle færdigheder, som forudsætning for at mestre aktiviteter, som fremmer en sund og velfungerende hverdag med mest mulig livskvalitet.

Gennem det tværprofessionelle arbejde bidrager vi til at samle indsatsen omkring barnet ved at videreformidle faglig viden mellem relevante tværprofessionelle samarbejdspartnere og familien. Denne viden implementerer vi i barnets hverdagsaktiviteter. Vores hensigt er at give forældre og andre voksne omkring barnet indsigt i og forståelse for barnets fysiske, kognitive og sansemotoriske forudsætninger. Hermed opnår de viden omkring barnets behov og får bedre muligheder for at tilrettelægge og strukturere dagligdagen.

Vi er opmærksomme på de motoriske og sansemæssige vanskeligheder så tidligt som muligt i barnets liv og understøtter barnets trivsel, udvikling, læring og livskvalitet gennem deltagelse, aktivitet og bevægelse.