Lovgrundlag for ergo- og fysioterapien

Dreng i bro

Lovgrundlag for ergo- og fysioterapien

Lovgrundlaget for Ergo- og Fysioterapiens arbejde:

Bekendtgørelse om Folkeskolelovens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Bekendtgørelse om specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Lov om social service afsnit 4 børn og unge

Sundhedsloven

Indsatsform

 

Lovtekst

Ergo- og Fysioterapiske tilbud ved PPR Svendborg.

Sundhedslovens
§ 84 og § 140

Genoptræning

 

OBS Ny lovgivning pr. 1. juli 2018

”Det udvidede frie valg til genoptræning”

Sundhedslovens § 84:

Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om, at regionsrådet tilbyder en genoptræningsplan til patienter, der har et lægefagligt behov for fortsat genoptræning efter udskrivning fra sygehus.

 

Sundhedsloven § 140

Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. § 84 om genoptræningsplaner.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens indsats efter stk. 1 tilrettelægges i sammenhæng med de kommunale træningstilbud m.v. i henhold til anden lovgivning.

 

Ergo- og Fysioterapien varetager genoptrænende indsatser i de sager, hvor det kræver en særlig børnefaglig viden. Det er efter nærmere aftale med Sundhedsafdelingen, at sagerne visiteres.

 

 

Servicelovens § 11 stk.7

Rådgivning, undersøgelse og behandling.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier.

 

Forældre til børn med et fagligt vurderet behov for intervention, der ligger ud over den ydelse som PPR kan tilbyde kan ansøge Familieafdelingen om en ergo- og fysioterapeutisk intervention.

Servicelovens § 32

Indsatser i specialbørnehaver.

Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om hjælp til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Hjælpen kan tilrettelægges i særlige dagtilbud, jf. stk. 3, i særlige klubtilbud, jf. § 36, eller i forbindelse ed andre tilbud efter denne lov eller efter dagtilbudsloven. Hjælpen kan også udføres helt eller delvis af forældre i hjemmet som hjemmetræning jf. §32a

 

Børn med et fagligt vurderet behov til bydes hhv. ergo- og fysioterapeutisk intervention.

Servicelovens § 86 stk.2/44

Vedligeholdende indsatser.

 

Servicelovens § 86 stk.2:

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

 

Servicelovens § 44:

Bestemmelserne i § 83, § 84, stk.1, og § 86, stk.2, finder tilsvarende anvendelse vedrørende børn, der har behov herfor.

 

Forældre til børn, som har behov for intervention af mere vedligeholdende karakter og børn med progredierende lidelser kan ansøge om en ergo- og fysioterapeutisk intervention i Familieafdelingen.

 

 

Servicelovens § 52 stk.3. 9

Indsatser som foranstaltning.

 

Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.

 

Forældre til børn med et fagligt vurderet behov for en ergo- og fysioterapeutisk intervention kan i særlige tilfælde få bevilget interventionen som en del af en samlet foranstaltning fra Familieafdelingen.

Folkeskoleloven § 19
Særlige stole/borde/hjælpemidler

De nødvendige undervisningsmidler skal stilles vederlagsfrit til rådighed for eleverne. Dette gælder dog ikke instrumenter og udstyr, som anvendes ved undervisning i fritiden efter § 3, stk. 6, og som hjemtages af eleverne til eget brug.

 

Skoler med elever der har behov for særlige stole, borde og særlige hjælpemidler kan tilbydes vurdering, ansøgning og justering af disse.

Folkeskolelovens
§ 3 og § 20.

BEK. nr. 999 af 15/09/2014
Skolebørn

 

 

 

§ 3. Folkeskolen omfatter en 10-årig grundskole bestående af en børnehaveklasse og 1-9. klasse samt en 1-årig 10. klase, jf. kapitel 2a. Undervisningen i grundskolen består af undervisning i folkeskolens fag, jf. §§ 5, 9 og 11, og obligatoriske emner, jf. § 7, samt understøttende undervisning, jf. § 16a.

§ 3 stk. 2. Børn hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser og specialskoler….

§ 20. Det påhviler kommunalbestyrelsen at sørge for undervisning i grundskolen og 10. klasse af børn og unge under 18 år, der bor eller opholder sig i kommunen, og hvis forældre ønsker dem optaget i folkeskolen, jf. § 54.

§ 20 stk. 2. Det påhviler kommunalbestyrelsen at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, jf. § 3, stk. 2, til de i stk. 1 nævnte børn og unge. Endvidere påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen.

 

BEK. nr. 999 af 15/09/2014.

§ 1. Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
(specialpædagogisk bistand) til elever i grundskolen og 10. klasse omfatter:

1) Specialpædagogisk rådgivning til forældre, lærere eller andre, hvis indsats har væsentlig betydning for elevens udvikling.

2) Særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med undervisningen af eleven.

3) Undervisning i folkeskolens fag og fagområder, der tilrettelægges under særlig hensyntagen til elevens indlæringsforudsætninger. For elever i børnehaveklassen omfatter specialpædagogisk bistand undervisning og træning, der tilrettelægges efter elevens særlige behov.

4) Undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af psykiske, fysiske, sproglige eller sensoriske funktionsvanskeligheder.

5) Personlig assistance, der kan hjælpe eleven til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen.

6) Særligt tilrettelagte aktiviteter, der kan gives i tilslutning til elevens specialundervisning.

 

Personale og elever i kommunens Folke- og Privatskoler tilbydes:

  • Konsultativ bistand, vurdering, råd og vejledning.

Skolebørn med vidtgående indlæringsvanskeligheder og adfærdsmæssige vanskeligheder tilbydes:

  • Deltagelsesorienteret ergo- og fysioterapi med det formål at støtte barnets deltagelse i og udbytte af undervisningen
     

 

Folkeskolelovens § 3 og
§ 20.

LBK nr. 1510 af 14.12.2017

Førskolebørn

 

§ 1. Den specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, jf. folkeskolelovens § 4, stk. 1, omfatter følgende:

1) Specialpædagogisk rådgivning til forældre eller andre, der udøver daglig omsorg for barnet.

2) Særlige pædagogiske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med den specialpædagogiske bistand til barnet.

3) Undervisning og træning af barnet, der er tilrettelagt efter dets særlige forudsætninger og behov.

Stk. 2. Specialpædagogisk bistand gives til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte.

§ 2. Den specialpædagogiske bistand gennemføres på en sådan måde, at den har størst mulig sammenhæng med barnets daglige tilværelse.

 

Børn inden skolealderen, deres familier og personalet i sundhedsplejen og dagtilbud tilbydes

  • Konsultativ bistand, vurdering, råd og vejledning.
  • Besøg i dagplejens legestuer med talehørekonsulenter som en prøvehandling i 2019.
  • Gruppetilbud i samarbejde med sundhedsplejen som en prøvehandling i 2019. Tilbuddet er til de forældre der har brug for noget ekstra i forhold til almene råd og oplysning om, motorik, sansning og bevægelse.