Sorg og tab

Sorg og tab

Rådgivning og sorggruppe ved PPR

PPR tilbyder rådgivning og visitation gennem 1-2 støttende og afklarende samtaler til alle børn/unge og deres familier, der oplever at miste i den i nære familie, det kan være en forælder, plejeforælder eller søskende.


Rådgivning

Den første kontakt rettes typisk telefonisk til PPR, hvor der ydes indledende støtte, råd og vejledning.

Ved henvendelse til PPR i forbindelse med tab, inviteres barnet/den unge og nærmeste omsorgsperson til en afklarende samtale på PPR. Ud fra denne samtale afklares i fællesskab hvordan barnet/den unge og familien bedst hjælpes.

Herunder vil der bl.a blive taget stilling til barnets alder, lokalt sorgstøttende beredskab i barnets eller den unges skolemiljø og netværk, samt aktuelle behov for udviklingsstøtte. 

PPR vil sørge for at understøtte med råd og vejledning ift. nuværende støtte omkring barnets sorgproces samt henvise til andre instanser hvis dette vurderes relevant, således at alle børn og familier oplever sig hjulpet i deres aktuelle situation.

 

Rådgivning på skolerne

PPR indgår som koordinerende bindeled mellem børn og familier, der har mistet en forælder, barnets skole/team, øvrige fagligheder og andre aktører herunder Kræftens Bekæmpelse, Nefos, Landsorganisationen – Netværket for selvmordsramte, Det Nationale Sorgcenter.

PPR understøtter lokalt distriktsskolerne i Svendborg Kommune med understøttende sparring, vejledning og supervision til de voksne der er nærmest børn og unge som mister. Der ydes løbende sparring, vejledning og supervision til skolernes lokale sorggruppeledere, samt til lærer/pædagogteams til elever der oplever at miste. Vi ved at de nærmeste voksne er de aller vigtigste ift. at drage den daglige og løbende omsorg og udviklingsstøtte for børn og unge der mister.

 

Sorggruppe og visitation

PPR tilbyder en åben sorggruppe for unge fra 7. – 10. klasse. Den åbne sorggruppe er for alle unge der har mistet.  Gruppen er åben og forløber på ubestemt tid en eftermiddag hver tredje uge. Dvs. man som ung har mulighed for at være fast tilknyttet et fællesskab med tab som fælles omdrejningspunkt.

Vi ved at sorgens udtryk ændrer sig i takt med alder og at tabets betydning for barnet eller den unge derfor også ændrer sig over tid. De unge støttes i gruppen til at forstå sig selv, tabets betydning tidligere og nu, samt de gives et følgeskab i livet i en tid hvor identitetsdannelse i forvejen kan være en forvirrende og svær proces. 

Ønsker man at deltage i gruppen kan man kontakte PPR. Den unge og dennes nærmeste omsorgsperson inviteres da til en forsamtale hvor gruppen kan præsenteres og den unge kan møde de voksne i gruppen. Opstart kan derfra aftales.

Når den unge ikke længere oplever behov for tilknytning til gruppen, afsluttes forløbet med en samtale med den unge og dennes nærmeste omsorgsperson. Typisk inviteres relevante parter med fra den unges nærmiljø, for at bidrage til sikring af den unges trivsel og udvikling fremadrettet.

 

Kritiske hændelser – krisebistand

Ved kritiske hændelser, ulykker, pludseligt dødsfald mm. rettes henvendelse til PPR-leder Hans Jørn Søberg Mobil: 30 17 65 24 – PPR´s hovednummer tlf. 62 23 45 45
 

Kontakt ift. råd og vejledning, sparring og sorggruppe:

PPR-adm. tlf. 62 23 45 45

Psykolog Camilla Silcowitz tlf. 23 74 07 73

Psykolog Camilla Arild Pedersen

Pædagogisk konsulent Caroline Kolmos